“மாறுதலுக்கான வாசல் எக்காலத்திர்க்கும் திறந்தே இருக்கிறது. அது நம்மில் இருந்து முதல் அடியை எடுத்துவைத்த அடுத்த கணம் அதனை அடைவதற்கான அனைத்து சக்திகளையும் பிரபஞ்சம் நமக்காக உருவாக்கிக் கொண்டே இருக்கும்.
உறுதியாக நம்புங்கள்..”
வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார்

About the

Store

Indianheritager.com, is an online and offline store from Indian Heritager Products & Services, a pioneer in Indian Heritage products. We connect farmers and manufacturers directly with our customers through our huge network.

We work with a large group of Organic Farmers and manufactures to bring the finest heritage Organic, natural and fresh food products and other  products that reflects our proud Indian Heritage, to our growing community of shoppers. ​

 

Why should

choose us?
Indianheritager.com, work with thousands of small family farmers in India to cultivate tens of thousands of acres of sustainable organic farmland.
All of products support health and True Wellness and are made with loving care. Each product is one link in a chain of connectedness between Mother Nature, our farmers and you. By choosing us you are completing this chain, actively participating in our mission to create a sustainable environment of True Wellness, providing training and a life of dignity to our farmers, and bringing health, happiness and True Wellness to you.
All of our farmers and tribal wildcrafters are educated in organic and biodynamic agricultural practices. We purchase the harvested crops and herbs at a premium market price. This means farming families are supported by a sustainable income, while at the same time improving and preserving their own health and natural environment.